Pomocne pliki i narzędzia

Tabela postojów dla kierowców

Zobacz jak długie postoje powinien robić Twój kierowca w celu minimalizowania ryzyka wypadku.

DZIENNIETYGODNIOWO
CZAS PROWADZENIA POJAZDUŁączny czas prowadzenia pojazdu(liczony od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym)
 • nie może być dłuższy niż 9h,
 • może zostać przedłużony, jednak do nie więcej niż 10h i nie częściej niż dwa razy w tygodniu
Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu(łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia)
 • nie może przekroczyć 56h,
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90h
ODPOCZYNEKDzienny okres odpoczynku(dzienny okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem,  obejmuje podział na "regularny” oraz "skrócony”)
 • po upływie poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca w ciągu 24h musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku,
 • może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku
Tygodniowy okres odpoczynku(tygodniowy okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem, obejmujepodział na "regularny” oraz “skrócony”)
 • rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów, z których każdy trwa 24h - licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku
REGULARNY
 • nieprzerwany odpoczynek,
 • trwa co najmniej 11 godzin,
 • można go również wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3h, a druga co najmniej 9h,
 • odpoczynek trwający co najmniej 45h,
SKRÓCONY
 • nieprzerwany odpoczynek,
 • trwa co najmniej 9h, ale krócej niż 11h,
 • jeśli część dziennego okresu odpoczynku (w ciągu 24h) wynosi co najmniej 9h, ale mniej niż 11h, wówczas uznaje się go za skrócony dzienny okres odpoczynku,
 • kierowca może mieć najwyżej 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku,
 • odpoczynek trwający krócej niż 45 h,
 • można go skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin,
 • skrócenie należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, który należy jednorazowo wykorzystać do 21 dni od danego tygodnia,
 • odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata, wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9h,
PRZERWAPrzerwa(okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie w celu wypoczynku)
 • przysługuje kierowcy po upływie 4,5h prowadzenia pojazdu i powinna nieprzerwanie trwać co najmniej 45 min., chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku,
 • albo: może być wykorzystana przez kierowcę w dwóch częściach, raz o długości co najmniej 15 min., a następnie co najmniej 30 min., mają jednak zostać rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z punktem poprzednim,
ZAŁOGA KILKUOSOBOWAZałoga kilkuosobowa(podczas całego okresu prowadzenia pojazdu, pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu)
 • przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest dobrowolna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa,
 • w ciągu 30h od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9h,

Źródło: Informacje zamieszczone w tabeli zostały opracowane na podstawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 102)

POBIERZ

Sprawdź nasze inne pliki i narzędzia

Kalkulator oszczędności EcoDriving
Narzędzie

Przekonaj się ile może zaoszczędzić Twoja firma stosując się do zasad ecodrivingu.

Kalkulator oszczędności VAT
Narzędzie

Oblicz ile zaoszczędzisz na paliwie, po zmianie przepisów dot. odliczania podatku VAT (01.07.2015r.).

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
Plik

Wydrukuj dokument i zadbaj o to by znajdował się w każdym samochodzie.