Pomocne pliki i narzędzia

Tabela postojów dla kierowców

Zobacz jak długie postoje powinien robić Twój kierowca w celu minimalizowania ryzyka wypadku.

DZIENNIETYGODNIOWO
CZAS PROWADZENIA POJAZDUŁączny czas prowadzenia pojazdu(liczony od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym)
 • nie może być dłuższy niż 9h,
 • może zostać przedłużony, jednak do nie więcej niż 10h i nie częściej niż dwa razy w tygodniu
Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu(łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia)
 • nie może przekroczyć 56h,
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90h
ODPOCZYNEKDzienny okres odpoczynku(dzienny okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem,  obejmuje podział na "regularny” oraz "skrócony”)
 • po upływie poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca w ciągu 24h musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku,
 • może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku
Tygodniowy okres odpoczynku(tygodniowy okres, w którym kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem, obejmujepodział na "regularny” oraz “skrócony”)
 • rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów, z których każdy trwa 24h - licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku
REGULARNY
 • nieprzerwany odpoczynek,
 • trwa co najmniej 11 godzin,
 • można go również wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3h, a druga co najmniej 9h,
 • odpoczynek trwający co najmniej 45h,
SKRÓCONY
 • nieprzerwany odpoczynek,
 • trwa co najmniej 9h, ale krócej niż 11h,
 • jeśli część dziennego okresu odpoczynku (w ciągu 24h) wynosi co najmniej 9h, ale mniej niż 11h, wówczas uznaje się go za skrócony dzienny okres odpoczynku,
 • kierowca może mieć najwyżej 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku,
 • odpoczynek trwający krócej niż 45 h,
 • można go skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin,
 • skrócenie należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, który należy jednorazowo wykorzystać do 21 dni od danego tygodnia,
 • odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata, wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9h,
PRZERWAPrzerwa(okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie w celu wypoczynku)
 • przysługuje kierowcy po upływie 4,5h prowadzenia pojazdu i powinna nieprzerwanie trwać co najmniej 45 min., chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku,
 • albo: może być wykorzystana przez kierowcę w dwóch częściach, raz o długości co najmniej 15 min., a następnie co najmniej 30 min., mają jednak zostać rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z punktem poprzednim,
ZAŁOGA KILKUOSOBOWAZałoga kilkuosobowa(podczas całego okresu prowadzenia pojazdu, pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu)
 • przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest dobrowolna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa,
 • w ciągu 30h od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9h,

Źródło: Informacje zamieszczone w tabeli zostały opracowane na podstawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 102)

POBIERZ

Sprawdź nasze inne pliki i narzędzia

Kalkulator oszczędności EcoDriving
2015-09-29Narzędzie

Przekonaj się ile może zaoszczędzić Twoja firma stosując się do zasad ecodrivingu.

Kalkulator oszczędności VAT
2015-09-24Narzędzie

Oblicz ile zaoszczędzisz na paliwie, po zmianie przepisów dot. odliczania podatku VAT (01.07.2015r.).

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
2015-10-07Plik

Wydrukuj dokument i zadbaj o to by znajdował się w każdym samochodzie.